Regulamin

1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.
2. Przed przystąpieniem dziecka lub osoby dorosłej do zajęć należy podpisać oświadczenie o treści "Oświadczam, że dziecko (lub też osoba dorosła) jest zdrowe(a) i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem zajęć oraz regulaminem pływalni i zobowiązuję się do ich przestrzegania".
3. Szkoła Pływania nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności
4. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.
5. Istnieje możliwość odrobienia 2 zajęć, PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU mailem lub smsem (najpózniej w dniu zajęć ) A NASTĘPNIE UZGODNIENIU TERMINU ODRABIANIA - TELEFONICZNIE 606 98 58 22

ODRABIAMY ZAJĘCIA TYLKO PODCZAS TRWANIA DANEGO SEMESTRU , W WYZNACZONYCH PRZEZ NAS GRUPACH I TERMINACH U RÓŻNYCH PROWADZĄCYCH
6. Każdy uczestnik kursu winien posiadać:

  • Cierpliwość,
  • Strój kąpielowy,
  • Czepek (najlepiej silikonowy),
  • Klapki,
  • Dobry humor,
  • Ręcznik,
  • Wiarę we własne umiejętności,
  • Okularki miło widziane, ale nie niezbędne.

7. Rodzice, którzy nie uczestniczą w zajęciach, nie mogą przebywać na terenie pływalni przy ulicy Głębokiej i Roztocze

- Przebywanie na terenie pływalni przy ulicy Głębokiej jest możliwe tylko dla uczestników zajęć z rodzicami

- Przy ulicy Głębokiej został wprowadzony bezwzględny zakaz wchodzenia opiekunów lub rodziców na teren szatni i pływalni dzieci są odbierane przez instruktorów przed zajęciami i odprowadzane do szatni po zajęciach .

- Przebywanie na terenie pływalni przy ulicy Roztocze jest zabronione

- Przebywanie na terenie pływalni przy ulicy Radości jest zabronione

8. Mile widziane osoby nie gubiące karnetów-wejściówek.
9. Szkoła Pływania Delfin odpowiada za dzieci tylko w okresie trwania zajęć ( 45 minut lekcji ) Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice lub Opiekunowie.

10. Szkoła Pływania nie zwraca wpłat zaliczkowych , tytułem rezerwacji miejsca